طراحی و اجرای فونداسیون مخزن کرایوژنیک 20 تن شرکت کیمیا ذوب