تیم های مهندسی


تیم طراحی سازه

مهندس حسین زارعی(مشاور عالی سازه)| کارشناس ارشد عمران – سازه | پایه یک نظارت – پایه یک طراحی

مهندس اصغر عابد | کارشناس عمران |  پایه یک نظارت – پایه یک طراحی

مهندس رسول برومند | کارشناس عمران | پایه یک نظارت – پایه یک طراحی

مهندس عادل زارعان | کارشناس عمران | پایه سه نظارت – پایه سه طراحی

مهندس مصطفی مشهدی | کارشناس عمران | پایه سه نظارت – پایه سه طراحی

مهندس منصوره نوربخش | کارشناس عمران


تیم طراحی معماری

دکتر حمید غیاث | دکتری معماری | پایه دو نظارت – پایه پایه دو طراحی

مهندس پریناز گودرزی | کارشناس ارشد معماری | پایه سه طراحی

مهندس مهری شاهپوری | کارشناس معماری


تیم طراحی تاسیسات برق و مکانیک

مهندس مسعود رخشاد | کارشناس برق – الکترونیک | پایه سه نظارت – پایه سه طراحی

مهندس علیرضا زارع شریف | کارشناس برق – قدرت | پایه سه نظارت – پایه سه طراحی

مهندس داوود رضایی | کارشناس ارشد مکانیک – تبدیل انرژی | پایه دو نظارت – پایه سه طراحی