اعضای اصلی


هیئت مدیره

مهندس حسین قادری(مدیرعامل)| کارشناس ارشد عمران – سازه | دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندس مهران حاجیان فرد( رئیس هیئت مدیره)| کارشناس ارشد عمران – راه و ترابری | دانشگاه اصفهان

مهندس عاطفه توکلی(عضو هیئت مدیره)| کارشناس ارشد عمران – ژئوتکنیک | دانشگاه صنعتی اصفهان


بازرس اصلی

سرکار خانم فاطمه منصوری


بازرس علی البدل

جناب آقای سجاد مروی